Roman Matoušek

Nedaňové príjmy a výdavky obce

Majetok obce tvoria nehnuteľné a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, pohľadávky a iné majetkové práva vo vlastníctve obce. Prevod vlastníctva majetku sa uskutočňuje na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnej dražby alebo priamym …

Roman Matoušek

Rozpočtové pravidlá

Finančné hospodárenie obce sa riadi obecným rozpočtom, ktorý je jej základným finančným nástrojom, navyše vyjadrujúcim finančnú samostatnosť obce. Rozpočet sa zostavuje na príslušný rozpočtový rok, ktorý je zhodný s rokom kalendárnym. …

Fiškálna decentralizácia

V rokoch 2002 – 2004 prebehol na Slovensku proces prenosu kompetencií zo štátnej úrovne na úroveň obcí a vyšších územných celkov. Podľa zákona upravujúceho tento proces (zákon č. 416/2001 Z.z.) …