Nedaňové príjmy a výdavky obce

Majetok obce tvoria nehnuteľné a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, pohľadávky a iné majetkové práva vo vlastníctve obce. Prevod vlastníctva majetku sa uskutočňuje na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnej dražby alebo priamym predajom za cenu, ktorá zodpovedá všeobecnej hodnote majetku. Obce vlastnia aj koncesný majetok, ktorý nemôžu previesť do vlastníctva iných osôb, no koncesionár je oprávnený užívať ho za dohodnutých podmienok a v dohodnutom čase. Táto definícia je síce komplikovaná a termín „koncesný majetok“ menej známy, no príklady z praxe Vás presvedčia, že sa s touto formou majetku obce stretávame často, možno aj dennodenne. Môže ísť napríklad o prenájom majetku obce, jeho rekonštrukciu a údržbu alebo o zriadenie stavby na pozemku obce. Príjmy z vlastníctva a prevodu vlastníctva sú spoločne s príjmami z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií a výnosmi z jej finančných prostriedkov jedným zo základných nedaňových príjmov.Každá obec na Slovensku môže vykonávať podnikateľskú činnosť. Náklady musia byť kryté výnosmi, pričom financie získané rozdielom medzi výnosmi a nákladmi môžu byť použité ako doplnkový zdroj financovania. Správne poplatky obci sa platia za osvedčenie na matrike, za vydanie rozhodnutí súvisiacich s evidenciou občanov, za úkony súvisiace so stavbami, no aj za menej frekventované úkony akými sú vydanie rybárskych lístkov a rozhodnutia na výrub stromov. Obec môže vyrubiť pokuty za spáchanie priestupkov, teda za porušenie predpisov alebo sankcie (penále) za porušenie finančnej disciplíny. Dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce sú taktiež považované za jeden z jej príjmov.Príjmami obce sú aj dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo inej obce a prostriedky z Európskej únie a zo zahraničia poskytnuté na konkrétne účely.Čo sa týka výdavkov obce, ide o výdavky na výkon samosprávnej pôsobnosti a na prenesený výkon štátnej moci. Výdavky vznikajú aj pri správe, údržbe a zhodnocovaní majetku obce. Spolupráca s inými obcami alebo vyššími územnými celkami a medzinárodná spolupráca obce je taktiež oblasťou, v ktorej sú výdavky nevyhnutné. Je dôležité poznamenať, že obce platia aj úroky, či už z prijatých pôžičiek a úverov alebo návratných finančných výpomocí. Osobitnými výdavkami sú výdavky na reprezentačné a propagačné účely, napr. na pohostenie pri oficiálnych návštevách, na občerstvenie účastníkov porád a obchodných rokovaní alebo na reklamu obce. Myslím, že nemusím zdôrazňovať, že výdavky na reprezentačné účely sú často krát na Slovensku vyššie ako by mali byť… J Obec môže poskytovať dotácie viacerým subjektom, napr. právnickým osobám, ktorých je zakladateľom, iným obciam alebo VÚC-čkam, fyzickým a právnickým osobám na podporu podnikania, zamestnanosti a na verejnoprospešné účely. A sme na konci. Cieľom tejto trojdielnej série bolo Vám čo najlepšie priblížiť financovanie a fungovanie územnej samosprávy. Je mi ľúto, že Vy, občania, nie ste o tejto téme prostredníctvom poslancov mestského zastupiteľstva a médií dostatočne informovaní. Sú to záležitosti, ktoré sa týkajú nás všetkých, preto by sme o nich mali vedieť čo najviac. Jedným z mojich hlavných cieľov je práve informovať Vás o všetkom dôležitom.Roman Matoušek