Rozpočtové pravidlá

Finančné hospodárenie obce sa riadi obecným rozpočtom, ktorý je jej základným finančným nástrojom, navyše vyjadrujúcim finančnú samostatnosť obce. Rozpočet sa zostavuje na príslušný rozpočtový rok, ktorý je zhodný s rokom kalendárnym. Jeho obsahom sú príjmy a výdavky obce ako aj rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadeným obcou. Rozpočet obsahuje aj zámery a ciele, ktorých realizácia je plánovaná z výdavkov rozpočtu obce a finančné vzťahy k rozpočtom iných obcí a VÚC-čiek.

Príjmy rozpočtu je možné zjednodušene rozdeliť na príjmy daňové a nedaňové. Daňovým príjmom som sa venoval v mojom prvom blogu na túto tému, nedaňové príjmy a výdavky obce si nechám nabudúce. Dnes by som Vám rád opísal rozpočtový proces.

Základom pre zostavenie rozpočtu na príslušný rozpočtový rok je stanovený podiel na výnose daní a viacročný rozpočet, ktorý sa skladá z rozpočtu na príslušný a dva nasledujúce roky. Rozpočet môže byť prebytkový alebo vyrovnaný. Znamená to, že príjmy sú buď vyššie alebo rovnaké ako výdavky. Je potrebné poznamenať, že realita je (väčšinou) iná ako papierové predpoklady, rozpočet sa preto zostavuje ako ciel/ideál hospodárenia v rozpočtovom roku, ktorý sa ale nie vždy splní. V určitých prípadoch je rozpočet možné zostaviť aj ako schodkový (výdavky sú vyššie ako príjmy), nemyslím si ale, že je potrebné ich teraz menovať.  

Pri zostavovaní rozpočtu sa, pochopiteľne, nedajú predvídať havarijné stavy a škody spôsobené mimoriadnymi okolnosťami vrátane živelných pohrôm. Na takéto výdavky je obec oprávnená použiť financie z rezervného fondu. Ten sa vytvára vo výške, ktorú určí zastupiteľstvo, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu predchádzajúceho roka.

A ako sa rozpočet schvaľuje? Zostavovanie rozpočtu máju na starosti orgány samosprávy obce a obecného zastupiteľstva. Rozpočtové požiadavky môžu vyjadriť obyvatelia a zamestnanci obce, fyzické a právnické osoby. Vytvorené komisie tieto požiadavky následne posúdia a navrhnú obecnému zastupiteľstvu zahrnutie vybratých požiadaviek do návrhu rozpočtu. Konečný návrh predkladá zastupiteľstvu starosta, ktorý taktiež riadi celý proces schvaľovania zastupiteľstvom. Na schválenie rozpočtu je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

V prípade, že sa rozpočet na nasledujúci rok neschváli do 31.decembra, nastáva obdobie rozpočtového provizória, v ktorom obec nemôže mesačne minúť viac ako je 1/12 celkových výdavkov rozpočtu schváleného na predchádzajúci rok. Táto veta asi znela trošku komplikovane, no opak je pravdou J.

Po skončení rozpočtového roka obec spracováva údaje o hospodárení do záverečného účtu. Ten obsahuje údaje o plnení rozpočtu, bilanciu aktív a pasív, stav dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií a podnikateľskej činnosti, prehľad o poskytnutých dotáciách a hodnotenie plnenia programov obce.

To by boli v skratke rozpočtové pravidlá územnej samosprávy. V nasledujúcom blogu Vám zhrniem nedaňové príjmy obce a jej výdavky.Roman Matoušek