INTERAKTÍVNY ROZPOČET PRE ROK 2021

Pripravil som si pre Vás interaktívny rozpočet ktorý má slúžiť na to, aby ste si mohli veľmi rýchlo a pohodlne aj priamo zo svojich smartfónov pozrieť príjmy a výdavky Mestskej časti Košice …

AUTOVRAKY NÁM ROBIA VRÁSKY NA ČELE

Autovraky spôsobujú ťažkosti v každej mestskej časti Košíc a výnimkou nie je ani naše sídlisko. Už dlhodobo sa snažíme tento problém riešiť so šéfom Mestskej polície pánom Pappom. Nepojazdné vraky často stoja …

Daň za psa a kde končí daň.

Financie Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „zákon”). Týmto zákonom sa ustanovujú miestne …

Roman Matoušek

Nedaňové príjmy a výdavky obce

Majetok obce tvoria nehnuteľné a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, pohľadávky a iné majetkové práva vo vlastníctve obce. Prevod vlastníctva majetku sa uskutočňuje na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnej dražby alebo priamym …

Roman Matoušek

Prečo voliť ?

Slobodné voľby, tak ako ich poznáme dnes je dar, ktorý nemajú všetky krajiny, nemali sme ich 40 rokov ani my a stálo to mnoho obetí a pokazených životov, aby sme …

Roman Matoušek

Rozpočtové pravidlá

Finančné hospodárenie obce sa riadi obecným rozpočtom, ktorý je jej základným finančným nástrojom, navyše vyjadrujúcim finančnú samostatnosť obce. Rozpočet sa zostavuje na príslušný rozpočtový rok, ktorý je zhodný s rokom kalendárnym. …

Fiškálna decentralizácia

V rokoch 2002 – 2004 prebehol na Slovensku proces prenosu kompetencií zo štátnej úrovne na úroveň obcí a vyšších územných celkov. Podľa zákona upravujúceho tento proces (zákon č. 416/2001 Z.z.) …