Som veľmi hrdý na Vás

Neviem ako by som to lepšie povedal, som hrdý na Vás obyvateľov, že som Vám ako zástupca starostu mohol slúžíť počas týchto štyroch rokov, som hrdý na úžasnú komunitu KVP …

POĎME SPOLU ĎALLEJ

SPÁJAME SILY, ABY SME SÍDLISKO POSÚVALI ĎALLEJ S Lacom v rámci komunálnej politiky intenzívne spolupracujem už viac ako 12 rokov, a to od čias, keď sa uchádzal o kreslo v miestnom zastupiteľstve.  Za tú dobu …

INTERAKTÍVNY ROZPOČET PRE ROK 2021

Pripravil som si pre Vás interaktívny rozpočet ktorý má slúžiť na to, aby ste si mohli veľmi rýchlo a pohodlne aj priamo zo svojich smartfónov pozrieť príjmy a výdavky Mestskej časti Košice …

AUTOVRAKY NÁM ROBIA VRÁSKY NA ČELE

Autovraky spôsobujú ťažkosti v každej mestskej časti Košíc a výnimkou nie je ani naše sídlisko. Už dlhodobo sa snažíme tento problém riešiť so šéfom Mestskej polície pánom Pappom. Nepojazdné vraky často stoja …

Daň za psa a kde končí daň.

Financie Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „zákon”). Týmto zákonom sa ustanovujú miestne …

Roman Matoušek

Nedaňové príjmy a výdavky obce

Majetok obce tvoria nehnuteľné a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, pohľadávky a iné majetkové práva vo vlastníctve obce. Prevod vlastníctva majetku sa uskutočňuje na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnej dražby alebo priamym …